Protección de datos

PROTECCIÓN DE DATOS

Esta Política é permanentemente accesible a través do enlace habilitado no sitio web denominado “Protección de datos”, e pode actualizarse en calquera momento, ben como consecuencia dun cambio normativo ou ben por modificación de finalidades ou outros aspectos relacionados co tratamento de datos de carácter persoal.

1. RESPONSABLES DO TRATAMENTO

É responsable do tratamento é a seguinte entidade, denominada no sucesivo como «Agora.gal»:

 • Café Dixital, S.L. Registro Mercantil de LUGO, C.I.F: B27459809 y Domicilio en Masoucos, Nº 3, C.P. 27124 Castroverde (LUGO).

Outros datos de contacto de Agora.gal son os seguintes:

 • Correo electrónico: agora @ agora . gal
 • Delegado de Protección de Datos (DPD): O Usuario pode contactar  co DPD a través do mesmo correo electrónico ou mediante escrito dirixido ao domicilio de Agora.gal, remitíndose en calquera caso á atención do “Delegado de Protección de Datos” 

2. INFORMACIÓN E CONSENTIMIENTO

Mediante a lectura da presente Política de Privacidade, o Usuario queda informado sobre a forma na que Agora.gal recaba, trata e protexe os datos de carácter persoal que lle son facilitados a través del sitio web www.agora.gal (en adiante, o “sitio web”) ou ben intercambiada en comunicacións vía correo electrónico ou outros medios, que poida proporcionar a Agora.gal como cliente ante la prestación de servizos. En calquera caso, acolleranse os datos de forma leal e lícita, e únicamente se tratarán aqueles datos que se consideren axeitados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades determinadas, explícitas e lexítimas para as que se obteñen, sen utilizalos, para finalidades incompatibles con aquelas para as que os datos foron recollidos.

O Usuario debe ler con atención esta Política de Privacidade, que foi redactada de forma clara e sinxela para facilitar a súa comprensión, co obxectivo de informar e obter coa súa lectura o consentimento libre e voluntario do Usuario para o tratamento dos seus datos de carácter personal por Agora.gal.

3. FINALIDADES DO TRATAMENTO

En función das solicitudes do Usuario, os datos persoais recabados serán tratados por Agora.gal conforme ás siguientes finalidades:

 • Para mantener a relación contractual o precontractual con vostede para a prestación de servizos.
 • Para mantelo informado sobre as nosas actividades, así como calquera outra información relacionada con servizos que consideremos poidan resultar do seu interese.
 • Xestionar a suscripción á newsletter e posterior remisión da mesma en caso de dispor do seu consentimento explícito.
 • Para realizar enquisas sobre a calidade do servizo que ofrecemos, así como para realizar accións de fidelización.
 • Xestionar as súas solicitudes de información, colaboración e outros temas prantexados a través de calquera correo electrónico facilitado para contacto na páxina web
 • Non se realizará elaboración de perfís en base a decisións automatizadas.

Agora.gal conservará os datos proporcionados mentras se manteña a relación contractual que motivou o seu tratamento ou durante os anos necesarios para cumplir coas obrifacións legais, atender as responsabilidades que da mesma se puidera derivar e mentras o usuario non exercite o seu dereito de supresión ou oposición ao tratamento.

4. BASE LEXITIMADORA DO TRATAMENTO

A base xurídica para a licitude no tratamento de datos e o consentimento prestado no seu momento e no seu defecto o interese lexítimo respecto ás cuestións relacionadas cos envíos relacionados coas actividades de Agora.gal. Por outra parte, para os supostos nos que o tratamento resulte derivado da solicitude dun servizo por parte do titular dos datos, a base lexitimadora do tratamento será o cumplimento da relación contractual ou precontractual. Do mesmo xeito, o tratamento levado a cabo para a realización de enquisas e/ou avaliacións relativas á calidade dos servizos prestados e/ou envío de información das actividades e servizos de Agora.gal realizarase en base ao interese lexítimo do responsable.

De calquera xeito, o titular pode opoñerse ao tratamento dos datos en calquera momento mediante o precedemento indicado na presente Política.

5. DESTINATARIOS AOS QUE SE LLE COMUNICARÁN OS SEUS DATOS

Agora.gal non comunica datos persoais a terceiros, salvo que a comunicación dos datos fora necesaria para a prestación do servizo. 

Ademais, Agora.gal poderá comunicar datos de carácter persoal en cumplimento das súas obrigacións legais a organismos oficiais e outras entidades que requiran a súa cesión en base ao cumplimento da lexislación vixente.

6. EXERCICIO DE DEREITOS

O Usuario pode enviar un escrito a [[]], ou ben por medio dun correo electrónico á dirección [[]], en ambos casos adxuntando fotocopia do seu documento de identidade ou pasaporte en vigor, en calquera momento e de maneira gratuita, para:

 • Revocar os consentimentos outorgados.
 • Obter confirmación acerca de si en Agora.gal se están tratando datos peraoais que concernan ao Usuario ou non.
 • Acceder aos seus datos persoais.
 • Rectificar os datos inexactos ou incompletos.
 • Solicitar a supresión dos seus datos cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
 • Solicitar a limitación e/ou oposición do tratamento dos datos, de forma que se conservarán e/ou tratarán ditos datos para o exercicio ou a defensa de reclamacións, ou por motivos lexítimos imperiosos.
 • Solicitar a portabilidade dos seus datos.

Asimesmo, infórmase ao usuario de que en calquera momento poderá interpor unha reclamación relativa á protección dos seus datos persoais ante a Autoridade de control competente.

7. PROCEDENCIA E DATOS OBXECTO DO TRATAMENTO

Os datos persoais que tratamos en Agora.gal proceden directamente do Usuario ou de bases de datos de fonte pública.

Agora.gal poderá tratar as seguintes categorías de datos, en función da relación establecida co Usuario:

 • Datos identificativos e de contacto.
 • Información comercial
 • Datos económicos e aqueles derivados da relación contractual

Non se tratarán datos especialmente protexidos.

8. RESPONSABILIDADE DO USUARIO

O Usuario:

 • Garante que é maior de idade, plenamente capaz e que os datos facilitados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados. A estos efectos, o Usuario responde da veracidade de todos os datos que comunique e manterá convenientemente actualizada a información proporcionada, de tal forma que responda á súa situación real.
 • Será responsable das informacións falsas ou inexactas que proporcione a través do sitio web ou correo electrónico e dos danos e perxuizos, directos ou indirectos, que cause a Agora.gal ou terceiros

9. DEBER DE SEGREDO RESPECTO AO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS

En Agora.gal consideramos que a confidencialidade da información é un elemento completamente necesario na prestación dos servizos. Por iso, as persoas que interveñen no tratamento da información dos clientes e por tanto tamén relativa aos datos concernientes a personas físicas, que acceden directamente ou indirectamente aos datos, observarán en todo momento o segredo respecto dos datos persoais que coñecen no desenvolvemento da actividade.